Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hậu giang

Ngày 01-08-2019
Xem cỡ chữ:

STT

Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ

Nội dung được ưu đãi và hỗ trợ

Văn bản tham chiếu

1

Ưu đãi về đất đai

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời gian thuê.

Nghị định 46/2014/NĐ-CP

2

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

- Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Nghị định 218/2013/NĐ-CP

3

Thuế xuất, nhập khẩu

Hàng hóa tạo tài sản cố định được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

4

Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án; được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi.

- Nghị định 57/2018/NĐ-CP

- Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

5

Hỗ trợ tập trung đất đai

- Hỗ trợ kinh phí tương đương với 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư cho 05 năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

 - Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha, nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

- Nghị định 57/2018/NĐ-CP

- Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

6

Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng

- Mức hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ: hỗ trợ lãi suất tối đa 3%/năm không quá 5 tỷ đồng.

- Hạn mức hỗ trợ tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án.

- Thời hạn hỗ trợ tối đa 8 năm.

- Nghị định 57/2018/NĐ-CP

- Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

7

Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài NCKH, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng: được hỗ trợ 80% kinh phí thực hiện, không quá 300 triệu đồng/đề tài/bản quyền/công nghệ.

- Hỗ trợ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm phục vụ áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới: được hỗ trợ 70% kinh phí thực hiện nhiệm vụ nhưng không quá 1 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp (DN) được giao toàn bộ quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sau khi các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu và ưu tiên triển khai sản phẩm khoa học công nghệ.

- DN có dự án nhân giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô được hỗ trợ 80% kinh phí đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường.

- DN có dự án sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, trồng thử nghiệm cây trồng mới có giá trị kinh tế cao được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt được hỗ trợ 70% chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường.

- DN đầu tư vào khu, vùng, dự án NNUDCNC được hỗ trợ tối đa 300 triệu/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường.

8

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường

- Hỗ trợ cho DN trực tiếp đào tạo nghề cho lao động 2 triệu/tháng/lao động trong 3 tháng.

- Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh.

- Hỗ trợ 50% kinh phí tham gia triển lãm hội trợ trong nước, ngoài nước khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9

Hỗ trợ đầu tư cơ sở: Bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm; chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ

- Hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản: 60% kinh phí đầu tư và không quá 15 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án.

- Hỗ trợ bảo quản nông sản: 70% chi phí đầu tư nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, xử lý chất thải, nhà xưởng và mua thiết bị.

10

Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn

- Hỗ trợ 200 triệu đồng/ha để xây dựng hạ tầng, cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường cho DN có dự án nuôi trồng thủy sản có quy mô tối thiểu 05 ha trở lên. Mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư cho DN có dự án xây dựng bến cảng phục vụ vận chuyển sản phẩm nông lâm thủy sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ không quá 20 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động: được hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người lao động mức hỗ trợ là 01 triệu đồng/m2 xây dựng đối với nhà cấp IV, hỗ trợ 02 triệu đồng/m2 xây dựng đối với nhà 02 tầng trở lên.

- Hỗ trợ ngoài hàng rào: được hỗ trợ bổ sung 70% chi phí và không quá 05 tỷ đồng nếu bên ngoài hàng rào dự án chưa có hệ thống điện, cấp thoát nước để phục vụ dự án.

11

Chi phí tư vấn xây dựng liên kết

Hỗ trợ 100% chi phí không quá 300 triệu đồng bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

- Nghị định 98/2018/NĐ-CP

- Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

12

Hạ tầng phục vụ liên kết

Hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị, xây dựng công trình hạ tầng phục vụ liên kết nhưng không quá 10 tỷ đồng.

13

Xây dựng mô hình khuyến nông

Hỗ trợ theo Điều 29 Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông.

- Nghị định 83/2018/NĐ-CP

- Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

 14

Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường

Mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn từ chương trình, dự án hợp pháp khác.

- Nghị định 98/2018/NĐ-CP

- Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

15

Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm

Tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã

16

Hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ

Tối đa không quá 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

17

Hỗ trợ chi phí lập dự án đầu tư

Hỗ trợ 100% chi phí nhứng không quá 500 triệu đồng/dự án.

- Chính sách đặc thù của Khu NNUDCNC HG

- Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

18

Hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư

Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư như hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư sẽ được hỗ trợ kinh phí theo Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/6/2015 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và đầu tư.

- Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. NQ-07-2019_0001.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 170
Đã truy cập: 207283

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang