Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Phổ biến và triển khai văn bản pháp luật về Nghị định quy định một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 29-01-2022
Xem cỡ chữ:

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Theo đó, Nghị định đã quy định chi tiết các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường về bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quan trắc môi trường; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định nêu trên trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có 13 Chương 169 Điều. Cụ thể, chương 1 là những quy định chung; chương 2 quy định về bảo vệ các thành phần môi trường và di sản thiên nhiên; chương 3, phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; chương 4, Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; chương 5. Quản lý chất thải; chương 6, Trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; chương 7, quan trắc môi trường; chương 8, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường; chương 9, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; bồi thường thiệt hại về môi trường; chương 10, công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường; chương 11, nguồn lực bảo vệ môi trường; chương 12, quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường; chương 13, điều khoản thi hành

Tiếp theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT gồm có 7 chương 85 điều và các Phụ lục về các nội dung như: trình tự thực hiện, biểu mẫu, mẫu văn bản, mẫu quyết định, mẫu báo cáo có liên quan đến bảo vệ môi trường nước, bảo vệ môi trường đất, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và đăng ký môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; quản lý nước thải tại chỗ, chất thải đặc thù…

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phổ biến nội dung đến văn bản quy phạm nêu trên đến Quý nhà đầu tư, doanh nghiệp đã và đang tìm hiểu đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang để nghiên cứu và triển khai Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Luật Bảo vệ môi trường.

                                              

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 402
Đã truy cập: 398505

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang