Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Ngày 24-08-2021
Xem cỡ chữ:

Theo Dự thảo, nguyên tắc thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu của Nhà nước và quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là Nhà nước ưu đãi đầu tư thông qua miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư, cấp bù chênh lệch lãi suất vốn vay và đơn giản thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư ở các chính sách khác có cùng nội dung ưu đãi, hỗ trợ tại Nghị định này thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng một mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có lợi nhất. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp theo dự án quy định tại Nghị định này là mức hỗ trợ tối đa, mức hỗ trợ cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Ưu tiên hỗ trợ các dự án đầu tư có quy trình sản xuất thân thiện môi trường, tiêu tốn ít năng lượng; dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp có hiệu quả cao.

Ảnh minh họa: Nguồn internet.

Về các chính sách ưu đãi và hỗ trợ, Dự thảo đưa ra 07 nhóm chính sách gồm: Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; Hỗ trợ tập trung đất đai; Hỗ trợ tín dụng đầu tư; Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ; Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường; Hỗ trợ dự án đầu tư chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản; Hỗ trợ dự án đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và khai thác hải sản.

Trong đó, về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước, khi doanh nghiệp thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước để thực hiện Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước hai phần ba (2/3) thời gian thuê, tính từ ngày Nhà nước có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. Doanh nghiệp thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước để thực hiện Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước một phần hai (1/2) thời gian thuê, tính từ ngày Nhà nước có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. Doanh nghiệp thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước để thực hiện Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư thì được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước một phần ba (1/3) thời gian thuê, tính từ ngày Nhà nước có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

Về hỗ trợ tập trung đất đai, doanh nghiệp thuê, thuê lại đất, mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì được Nhà nước hỗ trợ tối đa 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước 05 năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất, chế biến nông sản được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu được hỗ trợ 50 triệu đồng/ha, không quá 40% tổng mức đầu tư dự án, tối đa 10 tỷ đồng/dự án.

Về hỗ trợ tín dụng đầu tư, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại để thực hiện dự án bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, tính trên số vốn vay dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hỗ trợ. Thời gian hỗ trợ lãi suất kể từ thời điểm đề nghị hỗ trợ tối đa 09 năm đối với Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, tối đa 07 năm đối với Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và tối đa 05 năm đối với Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư. Hạn mức hỗ trợ lãi suất không quá 70% tổng vốn vay của dự án.

Về hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án được ưu tiên đầu tư phát triển theo pháp luật công nghệ cao, danh mục công nghệ cao khuyến khích chuyển giao theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hỗ trợ không quá 40% kinh phí thực hiện và tối đa 1,5 tỷ đồng/đề tài/bản quyền/công nghệ/kết quả nghiên cứu khoa học.

Về hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 1,5 tỷ đồng/dự án, hỗ trợ cho doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề hoặc thuê đào tạo nghề không quá 40% chi phí đào tạo cho một lao động, mức hỗ trợ tối đa 06 triệu đồng/lao động; hỗ trợ không quá 40% chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu nông sản và tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước.

Về hỗ trợ dự án đầu tư chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản, doanh nghiệp có dự án đầu tư chăn nuôi gia súc (bao gồm: trâu, bò, lợn, dê, cừu) để làm giống, lấy sữa hoặc lấy thịt được hỗ trợ không quá 40% tổng mức đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng của dự án, tối đa 10 tỷ đồng/dự án; doanh nghiệp có dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ không quá 40% tổng mức đầu tư dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng của dự án, tối đa 15 tỷ đồng/dự án.

Về hỗ trợ dự án đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và khai thác hải sản, doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được ngân sách nhà nước hỗ trợ không quá 40% tổng mức đầu tư dự án, tối đa 15 tỷ đồng/dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng đối với cơ sở chế biến, bảo quản nông sản; mức hỗ trợ không quá 40% tổng mức đầu tư dự án, tối đa 08 tỷ đồng/dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Doanh nghiệp có tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng/tấn tải trọng (DWT), không quá 40% tổng mức đầu tư, tối đa 15 tỷ đồng/tàu./.

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Đang online: 1
Hôm nay: 117
Đã truy cập: 207230

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang